Печеливши

Седмица 5
28.06.2021 до 04.07.2021

Apple Watch Series 6

Борислав Кирилов

kat*****@abv.bg

Любомира Асенова

ase*****mail.bg

Димитър Митев

dim*****@abv.bg

Apple AirPods

Светла Симеонова

sve*****@abv.bg

Йоанна Нолева

zla*****mail.bg

Диян Стоянов

dst*****@abv.bg

Катя Ввликова

kol*****mail.bg

Катя Бенева

kat*****@abv.bg

Брандирани термо чаши Jacobs

Галя Илиева

gal*****@abv.bg

Силва Христова

sil*****@abv.bg

Еньо Димитров

Ded*****mail.bg

Даниела Димитрова

dan*****@abv.bg

Таня Христова

tan*****@abv.bg

Силва Христова

sil*****@abv.bg

Петя Борисова

pet*****@abv.bg

Петя Красимирова

pet*****@abv.bg

Цветанка Борисова

afr*****@abv.bg

Борислав Борисов

bob*****@abv.bg

Емил Леонардов

emi*****@abv.bg

Румен Стефанов

rum*****@abv.bg

Затие Караахмед

zad*****@abv.bg

Георги Димов

geo*****@abv.bg

Димитричка Йорданова

did*****ail.com

Седмица 4
21.06.2021 до 27.06.2021

Apple Watch Series 6

Борислав Митев

dir*****@abv.bg

Диян Стоянов

dst*****@abv.bg

Стефан Стамов

sta*****@abv.bg

Apple AirPods

Грозданка Иванова

dan*****@abv.bg

Мартина Матева

mar*****ail.com

Слав Атанасов

sla*****@abv.bg

Петрана Харишева

pet*****@abv.bg

Незиха Мюмюн

nez*****@abv.bg

Брандирани термо чаши Jacobs

Грозднка Иванова

dan*****@abv.bg

Nikolay Kolev

kol*****@abv.bg

Димитър Митев

dim*****@abv.bg

Славка Стоянова

dir*****@abv.bg

Стефани Кехлибарева

ste*****@abv.bg

Ирен Николова

ire*****hoo.com

Димитър Митев

dim*****@abv.bg

Славка Стоянова

dir*****@abv.bg

Виолета Иванова

iva*****ail.com

Аляхтин Байрамали

bay*****@abv.bg

Димитър Йорданов

Dr.*****ail.com

Благослав Янков

bla*****ail.com

Христо Манджуков

ico*****@abv.bg

Добрияна Овчарова

d.o*****.nra.bg

Татяна Николаева

tat*****@abv.bg

Седмица 3
14.06.2021 до 20.06.2021

Apple Watch Series 6

Милена Чернева

mi***********va@abv.bg

Росица Мирчева

ro***_8@abv.bg

Николина Джамярова

ni*****22@abv.bg

Apple AirPods

Теодор Валентинов

bl******il@mail.bg

Борислав Митев

di**4@abv.bg

Вера Петкова

ve******ud@abv.bg

Мартин Любомиров

ma***rt@abv.bg

ивайло близнаков

iv******68@abv.bg

Брандирани термо чаши Jacobs

николай динев

di*******ki@gmail.com

диана николова

di****mn@abv.bg

росица мирчева

ro***_8@abv.bg

найден андреев

na**********ev@abv.bg

александър минов

mi***ov@abv.bg

ирена иванова

no******43@abv.bg

зорница даркова

Zo***ch@gmail.com

стоянка георгиева

ma***00@abv.bg

рада димитрова

ra********va@abv.bg

кристина славова

kr*********95@abv.bg

асад масуд

a_***ud@mail.bg

екатерина енева

De************14@mail.bg

николина джамярова

ni****22@abv.bg

дечко дечков

de***5@abv.bg

мирослав мартинов

ma******1m@abv.bg

Седмица 2
07.06.2021 до 13.06.2021

Apple Watch Series 6

Златина Господинова

zg**********va@yahoo.com

Мартин Колев

De************i4@mail.bg

Димитър георгиев

ja*****od@abv.bg

Apple AirPods

николай николов

ni******te@abv.bg

татяна георгиева

ta*********va@abv.bg

аляхтин мехмед

al****ed@abv.bg

пламен низорков

pl******84@abv.bg

стоян наков

lu**********ik@abv.bg

Брандирани термо чаши Jacobs

рени арнаудова

li****ic@mail.bg

ирене ивова

ii******va@mail.bg

мария хаджийска

ma********ka@gmail.com

пламен добрев

pa****71@abv.bg

димитър георгиев

ja*****od@abv.bg

вера асенова

ve******va@abv.bg

юлия хюсеинова

hu***24@abv.bg

лиляна якимова

li****to@mail.bg

румен русев

ru*****01@abv.bg

анелия зафирова

gl*****77@abv.bg

нели неделкова

ne****86.1986@abv.bg

мариана петрова

ma****an@abv.bg

динка динева

da****ni@abv.bg

цвята димитрова

di*******ta@abv.bg

мария хаджийска

ma**********ka@gmail.com

Седмица 1
31.05.2021 до 06.06.2021

Apple Watch Series 6

христо христов

hl***12@mail.bg

кристиян бориславов

ka********va@abv.bg

иван илиев

iv*******v2@abv.bg

Apple AirPods

радосвета василева

ra*********11@abv.bg

валентин танев

va***ll@mail.bg

иван иванов

my****rx@abv.bg

тихомир вълчев

fu***23@abv.bg

петър костадинов

pl*****68@abv.bg

Брандирани термо чаши Jacobs

йорданка иванова

iv******st@abv.bg

дарина томова

da*****t7@gmail.com

лора василева

lo*********va@mail.bg

петя желева

De***********ri12@mail.bg

атанаска иванова

De************i6@mail.bg

елеонора шерин

De************i3@mail.bg

милена симеонова

mi******15@gmail.com

кирил георгиев

to******ia@abv.bg

вера георгиева

sl*********ma@abv.bg

петя красимирова

pe**********a2@abv.bg

румен рачков

ra*******56@abv.bg

магдалена илиева

ma**********67@gmail.com

красимира бръмбарова

k**r@abv.bg

диана славова

di*********va@hotmail.com

мария костадинова

ma******30@abv.bg

Печеливши

С участието си в Промоцията Участниците в кампанията приемат условията на изложените по-долу официални правила на Промоцията (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Промоцията е „Якобс Дау Егбeртс БГ“ ЕООД (наричан по-долу „Организатор“), с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, „Бизнес Парк София“ №1, сграда 12, вх. „А“, етаж 3.

1.3. Организаторът може да възлага реализирането на Играта на избрани от него изпълнители.

 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда в интернет на страницата http://www.jacobspromo.bg  

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

 

3.1. Началото на Играта е от 31.5.2021 г. и е с продължителност 5 (пет) седмици – до 4.7.2021 г.

3.2. Информация за провеждането на Играта е достъпна в страницата по т.2.1. където са публикувани и настоящите общи условия.

РАЗДЕЛ 4. ОТГОВОРНОСТ

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“).

4.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на страницата по т.2.1. Организаторът си запазва правото да удължава или отлага срока на Промоцията, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени на страницата по т.2.1.

4.3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът отговаря към участниците само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Общи условия.

4.4. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал (включително снимков, или друг вид материал), използван от Участниците за участие в Играта.

4.5. Участниците в Играта се задължават да обезщетят Организатора за претърпените вреди в случай, че Участниците използват материал (включително снимков или друг вид), с което нарушат приложимото законодателство, правата на Организатора, или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат, на което Организаторът претърпи вреди.

4.6. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством регистрацията си на страницата по т.2.1. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто данни са използвани неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

4.7. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. В играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора или организации, на които Организатора е възложил услуги пряко свързани с организиране и провеждане на Играта, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

5.2. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице навършило 18-годишна възраст, с изключение на лицата описани в 5.1., което е с местоживеене в Република България. За доказване на факта на пълнолетие от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

5.3. Лице, което не желае да предостави необходимите лични данни или лице, което е малолетно/непълнолетно няма право да се включва в Промоцията по описания по-долу начин.

5.4. Участието в Играта е обвързано с покупката на стока предлагана от Организатора.

5.5. Не се допуска участие с фалшиви регистрации и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

6.1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

6.2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че е дееспособно, пълнолетно лице.

6.3. Данните, които е необходимо участниците да предоставят доброволно при включването/регистрацията си в Играта са две имена (лично име и фамилия), електронна поща (e-mail) и телефон, а Участниците, които са определени за победители от Играта, трябва да предоставят допълнително и следните данни: адрес за получаване на наградата, три имена, ЕГН (за награди на стойност над 100 лв. с оглед изпълнението на нормативните изисквания за облагане и отчитане на тези награди съгласно ЗДДФЛ) и телефон за връзка.

6.4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е:

  • Закупило на територията на Република България продукт/и с марка „Jacobs“ на обща стойност минимум 10 (десет) лева. Покупката на продукт/и на посочената стойност трябва да е отразена в един касов бон. С цел избягване на всякакво съмнение, покупката на продукт/и на по-висока стойност от посочената не дава предимство на съответния участник при определянето на победител или правотото да получи повече от една награда срещу регистрирания от него касов бон.
  • Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.,
  • Прикачило е снимка на касовия бон за закупените от него продукти за посочената по-горе минимална стойност.

6.5. Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон, който удостоверява покупката на продукт/и марка „Jacobs“, на обща стойност минимум 10 (десет) лева. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.6.1.

РАЗДЕЛ 7. НАГРАДИ. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИ.

7.1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност в периода по т.3.1. да спечели една от общо 115 награди срещу всеки регистриран от него касов бон.

Наградите, които ще бъдат раздадени в периода на Играта са:

–           75 бр. брандирани термо чаши Jacobs. (15 бр. х 5 седмици)

–           25 бр. Apple Air Pods (5 бр. х 5 седмици)

–           15 бр. I Watch Series 6. (3 бр. х 5 седмици)

През всяка една от общо петте седмици в периода на Промоцията ще бъдат определяни победители и раздавани награди както следва:

–           15 бр. брандирани термо чаши Jacobs.

–           5 бр. Apple AirPods

–           3 бр. Apple Watch Series 6.

7.2. Наградите се осигуряват от Организатора.

7.3. Не се допуска замяна на посочена награда от Играта с друга предметна награда или с получаването на паричната й равностойност.

7.4. Изборът на победители за съответната седмица от Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип от лице определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето определено от Организатора. Определянето на победителите за съответните седмични награди се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

  1. Избор на петнадесет победителя за награда термо чаша Jacobs.
  2. Избор на петима победителя за награда Apple AirPods
  3. Избор на трима победителя за награда Apple Watch Series 6.

7.5. Изборът на победители и съответно имената им се обявяват в срок до 2 работни дни след изтичане на всяка една от петте седмици в периода по т.3.1. Победителите се обявяват на страницата по т.2.1.

7.6. На всеки победител, в срока по т.7.5. се изпраща и лично съобщение на email-а, който е посочен от Победителя при регистрацията му за участие в Играта. В срок до 3 (три) работни дни от съобщението на Организатора Победителят трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон за контакт, адрес за доставка на наградата и ЕГН за наградите на стойност над 100 лв. – AppleAirPods и Apple Watch Series 6). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.4. друг победител сред останалите участници.

7.7. Всеки участник има право да участва еднократно в Играта и шанса да спечели една награда, за всеки един регистриран от него касов бон като изпълни изискванията за участие.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградата се изпраща до адреса посочен от победителя, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от пълномощник с писмено пълномощно, който трябва да е пълнолетно лице. За получаване на наградата Победителят/пълномощникът представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, регистрирания касов бон, с който е спечелена наградата и пълномощното. Наградите се изпращат в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т. 7.6.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

8.3. При получаването на облагаема награда, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

8.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилия Участник ще може да ползва тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2021 г. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

РАЗДЕЛ 9. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИГРАТА.

9.1. До момента на предоставяне на Наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

(в) са участвали в Играта със снимка с непозволено съдържание. За целите на настоящите правила за снимка с непозволено съдържание ще се счита всяка такава, която по преценка на Организатора:

– може да се счита като противоречаща на морала и/или законите на Република България;

– съдържа нецензурни или порнографски послания, елементи на насилие, или може да се счита като дискриминираща въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак;

– съдържа директно или имплицитно политическо послание;

– нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора, или трети лица съгласно българското законодателство;

– уврежда имиджа на Организатора или неговите търговски партньори;

– е с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрацията им като участници и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и техни подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта, осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда, както и за изпълнение на нормативните изисквания относно облагаеми предметни награди).

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили облагаема награда, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни за три имена и ЕГН на лице, спечелило облагаема награда, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява 10 години съгласно данъчното законодателство..

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при: 

–           възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;

–           промени в действащото законодателство;

–           разпореждания на компетентни държавни органи;

–           възникване на форсмажорно обстоятелство; или

–           други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

11.2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

РАЗДЕЛ 12. ДРУГИ

12.1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: office@all-channels.com На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

 

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

13.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

13.2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

13.3. Настоящите Правила влизат в сила на 31.5.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.